澱 điến (16n)

1 : Cặn.
2 : Lấy phấn hòa vào nước cho nó lắng đọng lại là điến phấn 澱粉.