澡 táo, tháo (16n)

1 : Tắm, rửa, có chỗ đọc là tháo.