澠 thằng, mẫn (16n)

1 : Sông Thằng.
2 : Một âm là mẫn. Sông Mẫn.