澍 chú (15n)

1 : Mưa phải thời.
2 : Tưới mát, mưa thấm nhuần vật gọi là chú, vì thế nên có ân trạch đến người cũng gọi là chú.