澆 kiêu, nghiêu (15n)

1 : Bạc.
2 : Tưới. Có nơi đọc là nghiêu.