潺 sàn (15n)

1 : Sàn sàn 潺潺 nước chảy rì rì (lừ đừ).