潁 toánh, dĩnh (15n)

1 : Sông Toánh. Ta quen đọc là chữ dĩnh.