漿 tương (15n)

1 : Nước uống, thứ gì uống được đều gọi là tương.
2 : Nước gạo.

漿
漿
漿