漲 trướng (14n)

1 : Nước lên mông mênh.
2 : Trương lên.