漕 tào (14n)

1 : Vận tải đường nước. Như vận lương thực đi đường nước gọi là tào mễ 演米.