滕 đằng (13n)

1 : Nước chảy vọt lên.
2 : Nước Ðằng.
3 : Quai mồm ra mà nói.