滃 ổng (13n)

1 : Nước mông mênh.
2 : Ổng nhiên 滃然 mây đùn.