溶 dong (13n)

1 : Dong dong 溶溶 nước mông mênh.
2 : Tan, cho vật chất tan ra nước gọi là dong giải 溶解.