溪 khê (13n)

1 : Khe, dòng nước trong núi không thông ra đâu gọi là khê.