溘 khạp (13n)

1 : Bỗng chốc, người chết mất gọi là khạp thệ 溘逝.