源 nguyên (13n)

1 : Nguồn nước. 2 Nguyên nguyên 源源 cuồn cuộn, liên tiếp không lúc nào dứt gọi là nguyên nguyên.