溏 đường (13n)

1 : Cái ao.
2 : Lỏng, đi rửa lỏng dạ gọi là tiện đường 便溏.