湩 chúng (12n)

1 : Nước sữa.
2 : Thùng thùng, tiếng trống đánh.