湧 dũng (12n)

1 : Nước vọt ra.
2 : Vọt lên.
3 : Giá hàng cao vọt lên.