湘 tương, sương (12n)

1 : Sông Tương, ta quen đọc là chữ sương.