測 trắc (12n)

1 : Ðo chiều sâu, nói rộng ra phàm sự đo lường đều gọi là trắc cả. Như bất trắc 不測 không lường được.
2 : Trong.