渦 qua, oa (12n)

1 : Sông Qua.
2 : Một âm là oa. Nước xoáy.