渣 tra (12n)

1 : Cặn bã, phàm chất gì lỏng lọc bỏ trên đi còn phần đọng lại gọi là tra.