渠 cừ (12n)

1 : Kênh, ngòi.
2 : Lớn. Như cừ khôi 渠魁 to lớn.
3 : Hắn, mình gọi người khác gọi là cừ.