渝 du (12n)

1 : Biến đổi, không biến đổi gọi là bất du 不渝. Thay đổi lời thề ước gọi là du minh 渝盟.
2 : Châu Du (tên đất).