淺 thiển, tiên (11n)

1 : Nông.
2 : Cái gì không được tinh thâm đều gọi là thiển. Như thiển cận 淺近 nông gần, phu thiển 膚淺 nông trở, đều nói về sự lý thấp hẹp nông nổicả.
3 : Mới. Như giao thiển ngôn thâm 交淺言深 mới chơi đã can khuyên lời thâm thiết.
4 : Còn ít, còn kém, còn thiển. Như học vấn từng trải đã lâu đã tinh gọi là thâm 深, mới vào còn non còn kém gọi là thiển 淺 cả.
5 : Một âm nữa tiên. Tiên tiên 淺淺 nước chảy ve ve.