淥 lục (11n)

1 : Nước trong.
2 : Cùng nghĩa với chữ lộc 漉.