淖 náo (11n)

1 : Bùn, chỗ đường sau khi mưa rồi lấm láp khó đi gọi là nê náo 泥淖.