淅 tích (11n)

1 : Nước vo gạo, sách Mạnh Tử có câu tiếp tích nhi hành 接淅而行 trút gạo đã vo mà đi, nói đức Khổng Tử bỏ nước Tề đi vội quá vậy. Ta quen đọc là chữ tý.