淀 điến (11n)

1 : Chỗ nước nông. Như hồ ao, v.v.
3 : Cùng nghĩa với chữ điện 甸.