涿 trác (11n)

1 : Sông Trác, tên con sông ngày xưa ở Trực Lệ.

涿
涿
涿