液 dịch (11n)

1 : Nước dãi, phàm những chất lỏng chảy đều gọi là dịch thể 液體.
2 : Ngâm.