涯 nhai (11n)

1 : Bờ bến, cái gì vô cùng vô tận gọi là vô nhai 無涯.