涑 tốc (10n)

1 : Sông Tốc, ông Tư Mã Quang 司馬光 ở đấy nên người ta gọi là tốc thủy tiên sinh 涑水先生.