涇 kính (10n)

1 : Sông Kính, sông Kính đục, sông Vị trong, vì thế nên phân biệt thanh trọc gọi là kính vị 涇渭.