涅 niết (10n)

1 : Nhuộm thắm.
2 : Niết bàn 涅槃 dịch âm tiếng Phạm là Nirvana : người tu đã chứng đạo, khi bỏ xác phàm vào nơi không sinh không diệt sạch hết mọi đường phiền não, cũng gọi là viên tịch.