浼 mỗi, miễn (10n)

1 : Giây bẩn.
2 : Làm phiền người.
3 : Một âm là miễn. Miễn miễn 浼浼 nước chảy đầy lòng sông (nước chảy bằng mặt).