浴 dục (10n)

1 : Tắm.
2 : Phàm cái gì rửa cho sạch đi đều gọi là dục.