浚 tuấn (10n)

1 : Sâu.
2 : Ðào sâu. Như tuấn tỉnh 浚井 đào giếng sâu.
3 : Khơi, lấy ra.
4 : Nên, phải.