洿 ô, hộ (9n)

1 : Nước đọng, nước không lưu thông.
2 : Ðào ao.
3 : Một âm là hộ. Nhơ bẩn.
4 : Trát lên, quét vào.

洿
洿
洿