洶 hung (9n)

1 : Hung dũng 洶湧 nước chảy ầm ầm, nước réo. Cũng viết là 洶涌.