洮 thao, đào (9n)

1 : Sông Thao.
2 : Một âm là đào. Rửa.