洟 di, thế (9n)

1 : Nước mũi.
2 : Một âm là thế. Cùng nghĩa như chữ thế 涕.