洚 giáng, hồng (9n)

1 : Nước chảy tràn, có khi đọc là chữ hồng : nước lụt.