洎 kịp (9n)

1 : Kịp đến.
2 : Nước thịt.
3 : Nhuần nhã.