洌 liệt (9n)

1 : Nước trong leo lẻo, rượu trong cũng gọi là liệt.