洄 hồi (9n)

1 : Nước chảy.
2 : Tố hồi 溯洄 trèo lên dòng nước ngược.
3 : Thơ Tố hồi là thơ nhớ người hiền, cho nên trong thư từ nói nhớ ai cũng gọi là tố hồi.