泫 huyễn, huyên (8n)

1 : Huyễn nhiên 泫然 ứa nước mắt.
2 : Một âm là huyên. Nước mông mênh.