泣 khấp (8n)

1 : Khóc, khóc không ra tiếng gọi là khấp.