泡 phao, bào (8n)

1 : Bọt nước.
2 : Ngâm nước. Ta quen đọc là chữ bào.